Brobacka

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS: 57°58'35.2"N 12°26'19.0"E

Reservatet ligger strax norr om sjön Mjörns norra ände i Brobacka. Det mest säregna i reservatet är de många halva jättegrytor i olika storlekar som finns i bergbranterna ner mot den lilla sjön Åsjön. Denna typ av halva grytor kallas kolkbäcken, de lär ha bildats av de isälvar som vid avsmältningen av den stora inlandsisen under lång tid forsande fram i detta trånga bergspass. Vattnet förde med sig stora mängder grus och sten som med stor kraft svarvade fram de grytor/kolkbäcken i bergets sprickzoner som vi kan se idag. Det var en kolossal blästring under väldigt lång tid. Den största grytan är ca 18 m i diameter!

Andra delar av reservatet består av ängar med grova ekar och hasselbestånd. Vissa av dessa ängar fagas och slås med lie årligen. Eftersom de lägre delarna av området en gång varit havsbotten, så finns det rester av musslor och snäckor i marken. Dessa förekomster gynnar den kalkberoende floran, t ex blåsippa, gulsippa, ramslök och trollsmultron. Andra mer typiska växter i reservatet är nattviol, vitsippa, slåttergubbe, åker- och ängsvädd. Även kryptogamfloran är artrik, t ex kan man finna skör nervmossa, skuggkvastmossa och havstulpanlav.

I reservatet finns några vandringsslingor, dels genom hagmarkerna och utefter Åsjön, dels genom jättegrytsområdet och upp på bergsplatån där man går i ett barrskogsbestånd och över en liten mosse. Man kan även njuta av den hänförande utsikten över Mjörn. Dessa platser är även lämpliga för att skåda  fåglar, t ex fiskgjuse, örn och vråk som ofta utnyttjar uppvindarna vid platåns västra sida. Det finns även en utsiktsplattform ovanför Åsjön.

Naturreservatet fick sin nuvarande utformning 1994 när länsstyrelsen beslutade om nya föreskrifter och en stor utökning av reservatsområdet, från 4 ha till 17 ha. I samma veva blev Västkuststiftelsen ny ägare och förvaltare. En del av Brobacka är för övrigt det första naturområde som fridlystes i gamla Älvsborgs län, det skedde redan 1922!

Centralt i reservatet ligger Högs torp, ett litet soldattorp som är över 100 år. Där bodde skomakare Hög vid förra sekelskiftet med sin familj, totalt sju personer på en yta av ca 20 kvm. Numera används stugan av Naturskyddsföreningen i Alingsås, som ett litet informationscentrum. Planer finns på att förnya utställningen med inriktning på det säregna geologiska landskapet i reservatet.

Länk till extern information här.

Hitta hit:

Från väg 190: I Brobacka, sväng mot Alingsås på väg 180. Parkering finns in till vänster efter ca 300 meter.

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB